About

 

Scroll down for English

Net als wij mensen, zijn steden continu in beweging. De stad is een dynamisch geheel waarin wij ons graag bewegen. Wanneer er echter té veel, té snel verandert, raken we van slag. Als er aan de andere kant juist te weinig verandert, of als er te weinig mogelijkheden voor verandering zijn, raken we verveeld.

Istanbul is een zeer levendige en dynamische stad. Alles en iedereen komt samen in deze metropool. De stad is echter ook chaotisch. Mensen weten vaak niet waar ze aan toe zijn, en dit leidt tot grote onzekerheid en achterdocht bij de lokale bevolking. Veel mensen hebben het gevoel geen invloed te hebben op hun omgeving. Ze voelen zich machteloos, terwijl de ruimte om hen heen elke dag verandert.

In vergelijking met Istanbul zijn Nederlandse steden beter georganiseerd. Gemoedelijke centra waar alles op z’n plaats lijkt te vallen. Op het eerste gezicht is alles er perfect. Maar is dat wel zo? Welke rafelranden worden er bedekt door een sluier van zogenaamde perfectie? En is het streven naar perfectie niet saai? Heeft een stad niet een bepaalde mate van chaos nodig om mensen wakker, creatief en vrij te houden?

Mijn werk draait om dergelijke vragen. Ik geloof in het vermogen van mensen om hun leven succesvol vorm te geven. Als mensen de vrijheid krijgen, komen ze vaak met heel creatieve ideeën voor hun eigen omgeving. Ze kunnen hier echter wel hulp bij gebruiken.

Binnen mijn onderzoeks- en advieswerk staan de achtergronden, belevingen en ervaringen van stadsbewoners daarom centraal. Een inspirerende en aantrekkelijke stad wordt immers gevormd door de mensen die er leven. Zij vormen uiteindelijk de drijvende kracht achter een bloeiende stad…

Wat kan ik u bieden:

 • Een frisse, vernieuwende kijk op uw project, wijk, stad of beleid
 • Een duurzame benadering van uw plannen
 • Een sterke focus op de behoeften en het welzijn van lokale bewoners
 • Nieuwe ideeën & suggesties
 • Inspirerende voorbeelden uit andere landen en steden

——-

Like us human beings, cities are in constant motion. Cities are dynamic units in which we love to move around. However, if things change too much, too fast, we get confused. On the other hand, if there’s not enough change, or if there are not enough possibilities for change, we get bored.

Istanbul is a very lively and dynamic city. Everything and everyone comes together in this metropolis. However, the city is also chaotic. Often, people don’t know where they stand, and this causes insecurity and suspicion among local residents. Many people have the feeling they don’t have any control over their environment. They feel powerless, while the space around them changes every day.

In comparison to Istanbul, Dutch cities are well organised. Friendly city centres where everything seems to fall into place. At first sight, everything seems to be perfect. But is it really? Which fringes are being covered by the veil of this seeming perfection? Besides, isn’t it boring to strive for perfection? Don’t cities need a certain degree of chaos to keep people awake, creative and free?

My work revolves around these kinds of questions. I believe in the ability of human beings to successfully shape their own lives. If people are given the freedom, they can be very creative in finding solutions for their own environments. They could use some help though.

That’s why the backgrounds and experiences of urban dwellers are central to my research and consultancy work. After all, an inspiring and attractive city is shaped by the people who live there. They form the driving force behind a flourishing city…

What can I offer you:

 • A fresh and innovative view on your policy, project, city or neighbourhood
 • A sustainable approach to managing your project
 • A strong focus on the needs and well-being of local residents
 • New ideas and suggestions
 • Inspiring examples from other countries and cities

One Response to About

 1. Pingback: Things to do in Kadikoy: Best seaside hang-out spots | Wizard İstanbul | 24/7 Istanbul Travel Guide

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *